S.C. MINBUCOVINA S.A. VATRA DORNEI

Societate în lichidare voluntară                                                                                  Nr. înreg. ____/02.06.2008

 

RAPORT de verificare a creanţelor

declarate faţă de S.C. MINBUCOVINA S.A. VATRA DORNEI – în lichidare voluntară

întocmit de către Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

în calitate de lichidator

Preambul

Prezentul raport de verificare a creanţelor a stat la baza întocmirii tabelului de creanţe al S.C. Minbucovina S.A. Vatra Dornei şi este întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2007, ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare, ale OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, precum şi ale Hotărârii nr. 577/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Astfel, au fost avute în vedere următoarele dispoziţii legale:

- art. 3, alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2007: “sumele rezultate din vânzarea activelor în procedura de lichidare voluntară vor fi utilizate pentru stingerea datoriilor societăţii comerciale, în ordinea de priorităţi prevăzută de art. 123 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare”.

-art. 36 din Legea nr. 137/2002 care prevede că: alin. (1) “lichidatorul are obligaţia ca, în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în funcţie, să întocmească tabelul de creanţe care va fi depus la sediul societăţii comerciale pentru a putea fi consultat de către creditori”; alin. (2) “dreptul de a contesta existenţa sau întinderea unei creanţe ori rangul acesteia în ordinea de preferinţă se stinge în termen de 15 zile de la data comunicării acestora în scris de către lichidator”.

- art. 168 din Hot. Nr. 577/2002 conform căruia “tabelul de creanţe se întocmeşte de către de către lichidator pe baza registrului creditorilor asociaţi şi cuprinde creanţele acestora, în ordinea de preferinţă determinată potrivit prevederilor art. 38, alin. (1) din lege şi a vechimii, în vederea distribuirii sumelor ce vor rezulta în urma vânzării bunurilor şi activelor societăţii comerciale. Tabelul poate fi consultat numai de creditori şi se păstrează de lichidator”.

În urma notificărilor efectuate de către administratorul unic în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 137/2002 a fost depusă o contestaţie, respectiv din partea Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase REMIN S.A. Baia Mare, contestatie pe care lichidatorul a gasit-o intemeiata.

Ordinea de preferinţă şi rangul de prioritate la distribuirea sumelor obţinute din valorificarea activelor SC MENAROM SA sunt stabilite de art. 3 alin. 3 din OUG 3/2007, art. 123 din Legea 85/2006 şi art. 38 din Legea 137/2002.

Art. 123 din Legea 85/2006 prevede următoarea ordine de preferinţă la plată a creanţelor înscrise:

1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea bunurilor din averea debitorului, precum si plata remuneratiilor persoanelor angajate în conditiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 si ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor prevazute la art. 102 alin. (4);

2. creantele izvorâte din raportul de munca;

3. creantele reprezentând creditele, cu dobânzile si cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit dupa deschiderea procedurii, precum si creantele rezultând din continuarea activitatii debitorului dupa deschiderea procedurii;

4. creantele bugetare;

5. creantele reprezentând sumele datorate de catre debitor unor terti, în baza unor obligatii de întretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;

6. creantele reprezentând sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru întretinerea debitorului si a familiei sale, daca acesta este persoana fizica;

7. creantele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile si dobânzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii;

8. alte creante chirografare;

9. creantele subordonate, în urmatoarea ordine de preferinta:

a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinând cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generala a asociatilor, ori, dupa caz, de catre un membru al grupului de interes economic;

b) creantele izvorând din acte cu titlu gratuit.

Potrivit art. 38 alin. 1 din Legea 137/2002 distribuirile de sume se vor face în următoarea ordine:

(1) Pentru acoperirea pasivului social lichidatorul va efectua plăţi în contul creanţelor creditorilor, indiferent dacă acestea sunt ajunse sau nu la scadenţă, din sumele obţinute în urma vânzării bunurilor mobile şi imobile ale societăţii comerciale şi a valorificării creanţelor faţă de terţi, în următoarea ordine de preferinţă:

a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vânzării sau îndeplinirii procedurii de lichidare;

b) pentru achitarea salariilor restante pe cel mult 3 ani anteriori depunerii la oficiul registrului comerţului a hotărârii adunării generale de dizolvare/lichidare;

c) pentru realizarea creanţelor creditorilor în favoarea cărora societatea comercială a constituit un drept de garanţie reală mobiliară sau de ipotecă asupra bunurilor sale mobile ori imobile din sumele obţinute prin vânzarea acestor bunuri; aceste prevederi se aplică şi în ceea ce priveşte privilegiile speciale;

d) în contul creanţelor statului sau ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenite din impozite, taxe şi alte obligaţii fiscale stabilite conform legii, din contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi la fondurile speciale;

e) în contul creanţelor statului, provenite din sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice pentru garanţiile la credite interne şi externe executate, precum şi pentru credite externe contractate direct de către stat, din care s-au făcut subîmprumuturi;

f) în contul creanţelor rezultând din împrumuturi acordate de stat, inclusiv în contul creanţelor rezultate din împrumuturile acordate pentru plata gazelor şi energiei electrice conform reglementărilor în vigoare la data acordării împrumutului, precum şi din creditele acordate societăţii comerciale de către un asociat sau acţionar care reprezintă statul, inclusiv cele izvorâte din acte cu titlu gratuit făcute de acesta;

g) în contul creditorilor chirografari;

h) în contul acţionarilor.

Lichidatorul a procedat şi la analizarea dobânzilor, penalităţilor, majorărilor şi orice alte accesorii, având în vedere art. 32 indice 15 din OUG 88/1999, potrivit cu care „nici o dobândă, penalitate, majorare de întârziere sau cheltuială similară nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerţului”, respectiv data de 05.03.2008.

Prin similitudine, creantele exprimate in valura au fost calculate la cursul EURO comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua depunerii hotărârii de dizolvare la Oficiul Registrului Comerţului, respectiv 1 EURO = 3,7197 LEI la data de 05.03.2008.

În urma verificărilor efectuate de către lichidator în conformitate cu dispoziţiile speciale enunţate mai sus raportate la dreptul comun, au rezultat următoarele categorii de creanţe:

 

I.             CREANŢE IZVORÂTE DIN RAPORTURI DE MUNCĂ

La data întocmirii tabelului de creanţe, creanţele izvorâte din raporturi de muncă se compun din drepturile salariale cuvenite celor 147 de salariaţi cu contract de munca pe perioada nedeterminata existenţi la data de 27.05.2008, în valoare totală de 2.661.763,00 lei. Aceste creanţe, la data întocmirii tabelului de creanţe, nu sunt scadente, deoarece reprezintă drepturi de natura salariala ce urmeaza a fi exigibile de-abia in momentul concedierii colective, respectiv salarii compensatorii prevăzute de contractul colectiv de muncă al SC MINBUCOVINA S.A. inregistrat la Directia de Munca si Protectie Sociala sub nr. 07/18.01.2008. Titularii creanţelor nescadente nu au drept de vot în Asociaţia creditorilor. Potrivit art. 95 alin. 4 din contractul colectiv de munca, in cazul concedierilor colective ca urmare a procedurii de lichidare voluntara, fiecare salariat incadrat cu contract de munca pe perioada nedeterminata are dreptul la o compensatie de 23.500 ron, in functie de vechimea in industria miniera si geologie. Potrivit alin. 6 al aceluiasi articol, salariatii care au mai beneficiat de plati compensatorii nu pot primi aceasta compensatie. Cum in cadrul alin 4 al artciolului 95 se face vorbire de primirea unei sume de bani (23.500 ron) in functie de vechimea in industria miniera si geologie, si, cum in cadrul acestui articol nu se regasesc transele de vechime, lichidatorul , in virtutea principiului stabilit de art. 982 cod civil, va considera ca transele de vechime sunt cele stabilite la art. 95 alin. 1. Astfel, s-a convenit ca vechimea in munca sa fie structurata pe 4 (patru) grupe, respectiv: de la 1 la grupe, respectiv: de la 1 la 5 ani, de la 5 la 10 ani, de la 10 la 15 ani si peste 15 ani. In functie de aceste transe lichidatorul a stabilit, aplicand regula aritmetica de trei simpla, urmatoarele plati compensatorii – in functie de vechimea in munca: salariatii cu peste 15 ani vechime – 23.500 ron, salariatii cu o vechime cuprinsa intre 10 si 15 ani – 19.583 ron, salariatii cu o vechime cuprinsa  intre 5 si 10 ani – 11.750 ron, salariatii cu o vechime cuprinsa intre 1 si 5 ani – 4.700 ron. In decursul desfasurarii procedurii este posibil ca unele creante salariale sa se modifice, avand in vedere ca se pot implini termenele de trecere de la o transa de vechime la alta. Salariatii cu contract de munca pe perioada determinata nu au dreptul la salarii compensatorii, art. 95 alin. 4 din contractul colectiv de munca dand dreptul, explicit, numai salariatilor cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Ca urmare, vor fi respinse cererile privitoare la salariile compensatorii formulate de salariatii angajati pe perioada determinata.

Prin urmare, totalul creanţelor izvorâte din raporturi de muncă ce urmează a fi înscrise în tabelul creanţelor în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. 3 din OUG 3/2007, coroborat cu art. 123 pct. 2 din Legea 85/2006, este în cuantum de 2.661.763,00 lei lei.

 

II.          CREANŢE GARANTATE

Banca Romana de Dezvoltare – Groupe Societe Generale – Agentia Vatra Dornei

Creditorul BRD – Agentia Vatra Dornei a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 1.500.000 lei reprezentand debit, urmand sa transmita cuantumul dobanzilor. Creanta va fi înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile  art. 38 alin. 1 lit. c din Legea 137/2002, raportat la art. 121 din Legea 85/2006, avand in vedere ca potrivit documentelor atasate declaratiei de creanta, creanţa menţionată este garantată cu ipoteci convenţionale de rang I, II si III asupra imobilului cu nr. cadastral 1408, carte funciara nr. 1616, Iacobeni, cladire – suprafata 676m.p., casa P+E si beci, grup social Tolovanu  si a imobilui cu nr. cadastral 1404, carte funciara nr. 1618, Iacobeni, cladire – suprafata 588 m.p., casa, parter si etaj, cantina miniera Iacobeni.

 

III.        CREANŢE NĂSCUTE ÎN TIMPUL PROCEDURII

SC NORDISCHE PROIECT  S.R.L.

Creditorul S.C. Nordische Proiect SRL a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 54.970 lei. În urma analizării documentelor justificative anexate, lichidatorul a decis următoarele:

1.      Suma de 17.850 lei a fost înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 3 din Legea nr. 85/2006, avându-se în vedere că această parte din creanţă s-a născut după data înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

2.      Suma de 37.120 lei a fost înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 7 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. g din Legea 137/2002, avându-se în vedere că această parte din creanţă este anterioară înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

SC SERVICE AUTOMOBILE S.A.

Creditorul SC Service Automobile S.A. a solicitat inscrierea in tabelul de creante cu suma de 1.484,31 lei. In urma analizarii documentelor justificative, lichidatorul a decis urmatoarele:

1.      Suma de 1.135,76 lei a fost înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 3 din Legea nr. 85/2006, avându-se în vedere că această parte din creanţă s-a născut după data înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

2.      Suma de 348,55 lei a fost înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 7 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. g din Legea 137/2002, avându-se în vedere că această parte din creanţă este anterioară înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

SC CALCARUL S.A

Creditorul SC Calcarul S.A. a solicitat inscrierea in tabelul de creante cu suma de 20.654,14 lei. In urma analizarii documentelor justificative, lichidatorul a decis urmatoarele:

1.     Suma de 4.635,64 lei a fost înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 3 din Legea nr. 85/2006, avându-se în vedere că această parte din creanţă s-a născut după data înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

2.     Suma de 16.018,50 lei a fost înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 7 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. g din Legea 137/2002, avându-se în vedere că această parte din creanţă este anterioară înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

 

IV.          CREANŢE BUGETARE

A.N.A.F. – Directia Generala a Finantelor Publice a jud. Suceava

Creditoarea a solicitat înscrierea unei creanţe în sumă de 23.416.886 lei, din care 12.879.141 lei reprezentand debite – TVA, impozit venituri salarii, varsaminte persoane handicap, amenzi, C.A.S. angajator, C.A.S. asigurati, contributii accidente d emunca, somaj angajator, somaj asigurati, fond garantare plata creantelor salariale, sanatate angajator, sanatate asigurati, contributie concedii medicale, taxa prospectiuni, redevente miniere, restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti – si 10.537.745 lei reprezentand obligatii fiscale accesorii calculate pana la 17.04.2008.

Creanţa în sumă de 12.879.141 lei reprezentând debit va fi înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

Catimea de creanţa în sumă de 10.537.745 lei reprezentand obligatii fiscale accesorii calculate pana la 17.04.2008 va fi înlăturată din tabelul de creanţe, deoarece penalităţile au fost calculate cu încălcarea prevederilor art. 32 indice 15 din OUG 88/1997 potrivit cu care “nici o dobândă, penalitate, majorare de întârziere sau cheltuială similară nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerţului”, respectiv data de 05 martie 2008.

PRIMARIA  SARU DORNEI

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 36.308 lei  reprezentand impozite si taxe datorate bugetului local,  urmand sa fie înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

Catimea de creanţa în sumă de 1.688 lei va fi înlăturată din tabelul de creanţe, deoarece penalităţile au fost calculate pana la data de 07.04.2008, cu încălcarea prevederilor art. 32 indice 15 din OUG 88/1997 potrivit cu care “nici o dobândă, penalitate, majorare de întârziere sau cheltuială similară nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerţului”, respectiv data de 05 martie 2008.

PRIMARIA DORNA ARINI

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 13.306,96 lei  reprezentand impozite si taxe datorate bugetului local,  urmand sa fie înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

Catimea de creanţa în sumă de 979,85 lei va fi înlăturată din tabelul de creanţe, deoarece penalităţile au fost calculate pana la data de 07.04.2008, cu încălcarea prevederilor art. 32 indice 15 din OUG 88/1997 potrivit cu care “nici o dobândă, penalitate, majorare de întârziere sau cheltuială similară nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerţului”, respectiv data de 05 martie 2008.

PRIMARIA BROSTENI

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 54.379 lei  reprezentand impozite si taxe datorate bugetului local precum si majorari,  neanexand niciun document justificativ sau un calcul detaliat al acesteia.

Pentru acest motiv, creditoarea nu a fost înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

PRIMARIA OSTRA

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 170.950 lei  reprezentand impozite si taxe datorate bugetului local,  urmand sa fie înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

Catimea de creanţa în sumă de 43.466 lei va fi înlăturată din tabelul de creanţe, deoarece penalităţile au fost calculate pana la data de 23.04.2008, cu încălcarea prevederilor art. 32 indice 15 din OUG 88/1997 potrivit cu care “nici o dobândă, penalitate, majorare de întârziere sau cheltuială similară nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerţului”, respectiv data de 05 martie 2008.

PRIMARIA CARLIBABA

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 387,00 lei  reprezentand impozite si taxe datorate bugetului local pe anul 2007,  urmand sa fie înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

PRIMARIA VATRA DORNEI

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 30.166 lei  reprezentand impozite si taxe datorate bugetului local,  urmand sa fie înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

Catimea de creanţa în sumă de 29.325,65 lei va fi înlăturată din tabelul de creanţe, deoarece penalităţile au fost calculate pana la data de 31.03.2008, cu încălcarea prevederilor art. 32 indice 15 din OUG 88/1997 potrivit cu care “nici o dobândă, penalitate, majorare de întârziere sau cheltuială similară nu va putea fi adăugată creanţelor negarantate sau părţilor negarantate din creanţele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerţului”, respectiv data de 05 martie 2008.

PRIMARIA FRASIN

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 23.045 lei  reprezentand impozite si taxe datorate bugetului local pe anul 2007 si 2008,  urmand sa fie înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

Catimea de creanţa în sumă de 15.372 lei va fi înlăturată din tabelul de creanţe, deoarece din declaratia de creanta nu rezulta impozitul datorat pe primul semestru al anului 2008 iar declaratia de creanta nu a fost insosita de documente justificative.

PRIMARIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 21.993,00 lei  reprezentand redeventa si majorari datorate potrivit contractului de concesiune nr. 19977/08.12.2006 si taxe datorate bugetului local pe anul 2007, urmand sa fie înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

PRIMARIA FUNDU MOLDOVEI

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 1.035,00 lei  reprezentand impozite si taxe datorate bugetului local pe anul 2007,  urmand sa fie înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei – Directia Teritoriala Iasi

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 1.484,16 lei  reprezentand tarif utilizare spectru radio, urmand sa fie înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

Administratia Nationala – Directia Apelor Siret Bacau – Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava

Creditoarea a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 7.189,48 lei  reprezentand contributii utilizare/exploatare resurse apa si amenzi,  urmand sa fie înscrisă în tabelul de creanţe în conformitate cu prevederile art. 123 pct. 4 din Legea 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. d din Legea 137/2002.

 

V.            CREANŢE PROVENIND DIN CREDITE BANCARE, LIVRĂRI DE PRODUSE,

PRESTĂRI DE SERVICII, LUCRĂRI ŞI CHIRII

DIRECTIA ADMINISTRARII DOMENIULUI PUBLIC

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 345,76lei reprezentand contravaloare servicii ridicare gunoi menajer potrivit contract prestari servicii. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE BUCOVINA

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 32.223 lei reprezentand contravaloare bilete odihna si tratament potrivit contract prestari servicii. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC NORDISCHE PROIECT SRL

Creditorul S.C. Nordische Proiect SRL a solicitat înscrierea în tabelul de creanţe cu suma de 54.970 lei. În urma analizării documentelor justificative anexate, lichidatorul a decis următoarele:

1.      Suma de 37.120 lei a fost înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 7 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. g din Legea 137/2002, avându-se în vedere că această parte din creanţă este anterioară înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

2.      Suma de 17.850 lei a fost înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 3 din Legea nr. 85/2006, avându-se în vedere că această parte din creanţă s-a născut după data înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

SC ROMIL SERVICE SRL

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 30.261,80 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC SERVICE AUTOMOBILE S.A.

Creditorul SC Service Automobile S.A. a solicitat inscrierea in tabelul de creante cu suma de 1.484,31 lei. In urma analizarii documentelor justificative, lichidatorul a decis urmatoarele:

1.     Suma de 348,55 lei va fi înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 7 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. g din Legea 137/2002, avându-se în vedere că această parte din creanţă este anterioară înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

2.     Suma de 1.135,76 lei va fi înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 3 din Legea nr. 85/2006, avându-se în vedere că această parte din creanţă s-a născut după data înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

SC CALCARUL S.A

Creditorul SC Calcarul S.A. a solicitat inscrierea in tabelul de creante cu suma de 20.654,14 lei. In urma analizarii documentelor justificative, lichidatorul a decis urmatoarele:

1.     Suma de 16.018,50 lei va fi înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 7 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 38 alin. 1 lit. g din Legea 137/2002, avându-se în vedere că această parte din creanţă este anterioară înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

2.     Suma de 4.635,64 lei a fost înscrisă în tabelul de creanţe cu prioritatea prevăzută de art. 123 pct 3 din Legea nr. 85/2006, avându-se în vedere că această parte din creanţă s-a născut după data înregistrării hotărârii de dizolvare şi lichidare voluntară la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

SC TELECOMUNICATII CFR S.A.

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 414,79 lei reprezentand contravaloare prestari servicii. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC MOPEBA SRL

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 27.404,46 lei reprezentand contravaloare prestari servicii. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC ELECTRO SERVICE SRL

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 52.365,78 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

P.F.A. DRUGA VASILE

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 3.722,61 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC ADI NATURAL PROD COM SRL

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 2.609,85 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

S.C. F.I.S.E. „ELECTRICA SERV” S.A. – S.I.S.E. „Electrica Moldova” Bacau

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 19.441,51 lei reprezentand contravaloare prestari servicii. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

S.C. DANADI PROD COM SRL

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 17.579,37 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

S.C. ELMCO ROM PRODUCTION S.A.

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 4.941,55 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC TEHNOCHIM SRL

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 348,43 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC MILENAS CM COM SRL

       Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 4.700 lei reprezentand contravaloare prestari servicii. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC MAXAM ROMANIA SRL (fosta SC UEE ROMANIA SRL)

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 13.131,06 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC TEHNO UTIL LEMN SRL

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 1.713,60 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC AANEI LIO SRL

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 17.558,40 lei reprezentand contravaloare prestari servicii. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA – FILIALA BALAN

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 52.094 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

C.N.M.P.N. REMIN S.A. – BAIA MARE

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 777.141,77 lei rezultand din sentinta comerciala nr. 508/23.03.2007, definitiva si executorie. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

 

 

SC ATLAS COPCO ROMANIA SRL

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 1.330,49 lei reprezentand contravaloare livrari produse. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

SC CARABUS SRL

Creditorul a depus declaraţie de creanţă pentru suma de 324.327,16 lei reprezentand contravaloare livrari produse si prestari servicii. Ca urmare, lichidatorul va proceda la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe potrivit art. 123 pct. 7 din Legea 85/2006.

Lichidator,

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Asociat coordonator,

Mititelu Corneliu